مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی ایران

مراجع دادرسی مالیاتی و حل اختلافات مالیاتی-قسمت اول

1-رئیس امور مالیاتی2-هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی3-هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر4-هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده2165-هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده1576-هیات های…